Informace o zpracování osobních údajů pacientů (GDPR)

zpracovávaných společností Zorma s.r.o. při poskytování zdravotních služeb

 

Společnost Zorma s.r.o., IČ 293 20 135, sídlem Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 765 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77589 (dále též jen „správce“), v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), informuje osoby, jimž poskytuje zdravotní služby (dále jen „pacienti“), o zpracování osobních údajů pacientů zpracovávaných správcem v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

 

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb dle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Poskytnutí osobních údajů ze strany pacientů správci je nezbytnou podmínkou poskytování zdravotních služeb správcem pacientům, přičemž pacienti mají dle obecně závazných právních předpisů povinnost informovat správce o svých osobních údajích, a to včetně pravdivých a úplných informací o svém zdravotním stavu, a správce je dle obecně závazných právních předpisů oprávněn tyto osobní údaje od pacientů požadovat. Pokud pacient neposkytne správci pravdivé a úplné osobní údaje včetně informací o svém zdravotním stavu, správce mu nebude moci poskytnout zdravotní služby.

 

 1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je společnost Zorma s.r.o., IČ 016 40 445, sídlem Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 765 02.

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení: Jaroslav Faksa

Doručovací adresa: Zorma s.r.o., , Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

Email: faksa@mediekos.cz

Tel.: 577 007 311

 1. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje pacientů za účelem poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace, tj. zejména zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících právních důvodů:

 • plnění právních povinností, které se vztahují na správce, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 • zpracování pro účely oprávněných zájmů správce a třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Oprávněné zájmy správce či třetích stran v případech, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetích stran

Zpracování některých osobních údajů může být nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetích stran, a to zejména v těchto případech:

 • oprávněné zájmy správce tak, aby správce mohl uplatňovat svá práva či jiné nároky vyplývající z poskytnutých zdravotních služeb,

 • oprávněné zájmy pacientů správce v případech, kdy pacientům hrozí újma na zdraví.

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být správcem předány následujícím kategoriím příjemců:

 • osobám se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiným odborným pracovníkům v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou zaměstnanci správce, a dalším zaměstnancům správce v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich povolání,

 • jiným poskytovatelům zdravotních služeb pro zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb v souladu s ust. § 51 odst. 2 písm. a) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,

 • osobám oprávněným nahlížet do zdravotní dokumentace v souladu obecně závaznými právními předpisy, zejm. dle ust. § 65 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,

 • orgánům veřejné moci/státní správy (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) na základě jejich oprávnění vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 1. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nebude předávat jím zpracovávané osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodní organizacím.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje pacientů jsou správcem zpracovávány (uloženy) po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů vztahujících se k poskytování zdravotních služeb a ke zdravotnické dokumentaci, zejm. vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

 1. Práva pacientů

Pacienti mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem zejména následující práva garantovaná GDPR:

  1. právo na přístup k osobním údajům – pacienti mají právo získat potvrzení, zda správce zpracovává jejich osobní údaje, a pokud tomu tak je, mají právo požadovat zejména informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů, plánované době zpracování;

  2. právo na opravu osobních údajů – pacienti mají právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů;

  3. právo na výmaz osobních údajů – pacienti mají právo požadovat výmaz svých osobních údajů v případech stanovených čl. 17 GDPR, tj. zejména nejsou-li již potřebné pro stanovený účel jejich zpracování, vznese-li pacient námitky proti zpracování či jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně;

  4. právo na omezení zpracování osobních údajů – pacienti mají právo požadovat na nezbytnou dobu omezení zpracování svých osobních údajů, (i) popírají-li přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní a pacient odmítá jejich výmaz, (iii) správce osobní údaje již nepotřebuje a pacient požaduje omezení zpracování pro určení/výkon/obhajobu svých práv, nebo (iv) pacient vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů;

  5. právo podat stížnost u dozorového orgánu – domnívá-li se pacient, že jsou jeho osobní údaje správcem zpracovávány v rozporu s GDPR, má právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00.